maret

D.P Maret

Senior Manager

phone: 0471 2511526

 

 

Saji

Saji A.

Manager

Finance & Accounts

phone: 0471 2511520

 

Madhu Madhavan

Madhu Madhavan M.

Deputy Manager

Finance & Accounts

phone: 0471 2511531

 

Jaya R

Jaya, R.

Deputy Manager

Personnel & General Administration

phone: 0471 2511523

 

Lavanya

Lavanya, G.

Deputy Manager

Purchase & Stores

Estate Administration & Maintenance

phone: 0471 2511535